ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดขอนแก่น
Khon Kaen Juvenile and Family Court

ข่าวสารและกิจกรรม
image

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดขอนแก่น

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการฝึกอบรม ฝึกปฏิบัติ สอบข้อเขียน และสอบสัมภาษณ์ ในการคัดเลือกเพื่อจดทะเบียนเป็นผู้ประนีประนอมคดีครอบครัว ในศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดขอนแก่นประจำปี พ.ศ.2564

image เอกสารแนบ