ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดขอนแก่น
Khon Kaen Juvenile and Family Court

ผู้บริหาร/ผู้พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดขอนแก่น