ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดขอนแก่น
Khon Kaen Juvenile and Family Court

ผู้อำนวยการ