ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดขอนแก่น
Khon Kaen Juvenile and Family Court

กลุ่มงานคลัง