ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดขอนแก่น
Khon Kaen Juvenile and Family Court

News
ประกาศศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดขอนแก่น เรื่อง การยื่นฟ้องและคําร้องขอตั้งต้นคดีครอบครัว ทางระบบบริการออนไลน์ศาลยุติธรรม (Court Integral Online Service : CIOS) ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดขอนแก่นจัดประชุมผู้พิพากษาสมทบ ประจำเดือน กรกฎาคม 2564 ผ่านระบบวีดีโอคอนเฟอร์เร้นซ์ ตามมาตรการป้องกันโรคติดเชื้อโควิด-19 ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดขอนแก่น จัดกิจกรรมด้านสาธารณกุศล โดยรวมกันปล่อยปลานิล จำนวน 3,000 ตัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว การบริหารจัดการคดีภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Coronavirus Disease:COVID-19) ฉบับที่ 8 ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดขอนแก่น เข้าร่วมพิธีเปิดการอบรม ฝึกปฏิบัติ และสอบข้อเขียนเพื่อจดทะเบียนผู้ประนีประนอมคดีครอบครัวในศาลเยาวชนและครอบครัว ประจำปี พ.ศ.2564 โดยผ่านระบบการถ่ายทอดสัญญาณภาพและเสียง (Streaming)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Video Conference booking system

+

เรื่องที่น่าสนใจ

+

ปฏิทินกิจกรรม

+

เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง

+

ข่าวรับสมัครงาน