ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดขอนแก่น
Khon Kaen Juvenile and Family Court

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดขอนแก่น